آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : مریم
نام خانوادگی : اصغرنیا
عنوان : پزشک-فلوشیپ نازایی
تاریخ تولد : ۴۰/۱۰/۲۰
نام پدر : تقی
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی رشت-بیمارستان الزهرا-مرکز تحقیقات بهداشت باروری
تلفن : 0131-7223363
محل کار 2 : نشانی
تلفن : 01317223336
فکس :
کدپستی : 4165767589
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیکی : maryamasgharnia@yahoo.com
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آخرین مدرک علمی : دکترای فوق تخصصی بالینی (فلوشیپ)
مرتبه علمی : دانشیار
هیئت علمی
گروه آموزشی :
آشنایی با زبان های خارجی : انگلیسی
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
دكتراي پزشكي عمومي دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۸/۰۷/۰۱ ۶۷/۰۳/۰۱
تخصص زنان دکترای تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۶۹/۰۶/۰۱ ۷۳/۰۶/۰۱
فلوشيپ نازايي دکترای فوق تخصصی بالینی (فلوشیپ) دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۸۳/۱۱/۰۱ ۸۴/۱۰/۳۰
نازایی دکترای فوق تخصصی بالینی (فلوشیپ) دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۹۰/۰۷/۱۸
بیوگرافی

اينجانب دكتر مريم اصغرنيا متولد 1340ساكن رشت مي باشم.مدرك دكتراي عمومي را در سال 1367از دانشگاه علوم پزشكي مشهد و دكتراي تخصصي را در سال1373 از دانشگاه علوم پزشكي گيلان اخذ نمودم. و در سال 1384 از دانشگاه شهيد صدوقي يزد مدرك فيوشيپ نازايي را اخذ كردم. هم اكنون بصورت استخدام رسمي و با مرتبه داشياري در دانشگاه علوم پزشكي گيلان مشغول به كار هستم.

دوره ها
ردیف عنوان نام کشور شهر محل دوره مدت دوره
1 دوره فلوشیپ نازایی ایران یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1 سال
دعوت های خاص
سابقه تدریس

اينجانب دكتر مريم اصغرنيا از سال 1370 تاكنون در دانشكده پرستاري مامايي شهيد بهشتي رشت و از سال 1373 تا كنون در دانشكده پزشكي رشت تدريس كرده ام.

وضعیت استخدامی
رسمی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل مسئولیت
1 مدیر اجرایی کمیته تحقیقات بهداشت باروری ۸۴/۱۱/۱۷ ۹۰/۰۷/۱۷ مرکز تحقیقات بهداشت باروری
2 رئیس درمانگاه نازایی (بمدت یکسال) ۸۵/۰۸/۰۸ ۸۶/۰۸/۰۸ بیمارستان الزهرا (س)
3 عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان ۸۶/۰۱/۲۹ ۹۰/۰۷/۱۷ بیمارستان الزهرا(س)
4 دبیر برنامه مدون ویژه پزشکان عمومی ۸۶/۰۲/۳۱ ۹۰/۰۷/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
5 دبیر برنامه مدون ویژه پزشکان عمومی ۸۶/۰۲/۳۱ ۹۰/۰۷/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
6 داور هیئت علمی همایش علمی پزوهشی دانشجویان علوم پز ۸۶/۰۸/۰۹ ۸۶/۰۸/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
7 ریئس بخش یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) (بمدت یک ۸۶/۰۹/۲۱ ۸۷/۰۹/۲۱ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
8 عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره علمی ناباروری ایران ۸۶/۱۲/۰۱ ۸۶/۱۲/۰۳ چهاردهمین کنگره علمی ناباروری ایران
9 عضو کمیته Curriculum آموزش گروه زنان ۸۷/۰۴/۱۰ ۹۰/۰۷/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
10 عضو کمیته امتحانات دستیاری Dops/Osce ۸۷/۰۴/۱۰ ۹۰/۰۷/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
11 عضو کمیته ارزشیابی درونی گروه آموزشی ۸۷/۰۴/۱۰ ۹۰/۰۷/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
12 رئیس بخش نازایی ۸۷/۰۷/۱۳ ۸۸/۰۷/۱۳ بیمارستان الزهرا (س)
13 عضو کمیته علمی پانزدهمین کنگره علمی و ناباروری ایر ۸۷/۱۱/۳۰ ۸۸/۱۲/۰۲ کنگره علمی ناباروری ایران
14 مسئول کمیته امتحانات دستیاری گروه زنان ۸۷/۱۲/۰۱ ۹۰/۰۷/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
15 مدرس skill lab ۸۸/۰۱/۰۹ ۸۸/۰۱/۲۸ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
16 عضو کمیته علمی سومین کنگره بین المللی و جشنواره دا ۸۸/۰۱/۲۸ ۸۸/۰۱/۳۰ کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل ی
17 عضو کمیته دانشگاهی احیائ نوزاد دانشگاه علوم پزشکی ۸۸/۰۱/۲۹ ۹۰/۰۷/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گی
18 عضو کمیته علمی شانزدهمین کنگره سراسری و اولین کنگر ۸۸/۰۶/۲۴ ۸۸/۰۶/۲۶ شیراز
19 رئیس بخش اطاق عمل مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) (ب ۸۸/۰۸/۳۰ ۹۰/۰۷/۱۷ مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
20 عضو کمیته آزمون های بالینی کارآموزی و کار.رزی (به ۸۹/۰۱/۱۸ ۹۰/۰۱/۱۸ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
21 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری ۸۹/۰۴/۰۲ ۹۰/۰۷/۱۷ مرکز تحقیقات بهداشت باروری
22 دبیر برنامه کنفرانس مرگ و میر مادران ۸۹/۰۴/۰۳ ۸۹/۰۴/۰۳ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
23 عضو هیئت علمی کمیته حاکمیت بالینی مرکز آموزشی درما ۸۹/۰۴/۲۳ ۹۰/۰۷/۱۷ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
24 مدیر گروه آموزشی زنان (به مدت 2 سال) ۸۹/۰۵/۳۰ ۹۰/۰۷/۱۷ بیمارستان الزهرا (س)
25 دبیر برنامه کنفرانس سلولهای بنیادی، پتانسیل ها و چ ۸۹/۰۷/۰۷ ۸۹/۰۷/۰۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
26 دبیر برنامه کنفرانس سلولهای بنیادی، پتانسیل ها و چ ۸۹/۰۷/۰۷ ۸۹/۰۷/۰۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
27 دبیر برنامه کنفرانس سلولهای بنیادی، پتانسیل ها و چ ۸۹/۰۷/۰۷ ۸۹/۰۷/۰۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
28 عضو کمیته بررسی مسایل شرعی و قانونی نازایی مددجویا ۸۹/۱۰/۱۹ ۹۰/۰۷/۱۷ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
29 عضو کمیسیون تخصصی زنان و زایمان اداره کل پزشکی قان ۹۰/۰۳/۰۹ ۹۰/۰۷/۱۷ اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
30 عضو کمیته برنامه ریزی دانشکده پزشکی(بمدت یکسال) ۹۰/۰۳/۱۸ ۹۰/۰۷/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
31 عضو کمیته مرگ و میر نوزادان ۹۰/۰۶/۱۷ ۹۰/۰۷/۱۷ بیمارستان الزهرا (س) رشت
32 عضو کمیته موربیدیته مادران و نوزادان ۹۰/۰۶/۱۹ ۹۰/۰۷/۱۷ بیمارستان الزهرا (س) رشت
33 عضو کمیته حاکمیت بالینی ۹۰/۰۶/۲۰ ۹۰/۰۷/۱۷ بیمارستان الزهرا (س) رشت
34 عضو کمیته اتاق عمل ۹۰/۰۶/۲۰ ۹۰/۰۷/۱۷ بیمارستان الزهرا (س) رشت
35 عضو کمیته مدیریت کیفی بیمارستان ۹۰/۰۶/۲۱ ۹۰/۰۷/۱۷ بیمارستان الزهرا (س) رشت
تشکل های علمی و صنفی
جوایز / نشان های علمی
ردیف عنوان نوع جایزه تاریخ دریافت مقام اهدا کننده سطح
1 برگزیده شدن مقاله در اولین جشنواره بین المللی طب ت دو حواله گلیم فرش 6 متری -۱۶/۱۰/۲۸ دکتر عباس افلاطونیان
2 مقاله چاپ شده در مجله International Journal of Fer نقدی ۹۰/۰۲/۲۵ دکتر عبدالرسول سبحانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگ
3 مقاله چاپ شده در مجله Journal of obsterics با عنو نقدی ۹۰/۰۶/۳۰ دکتر عبالرسول سبحانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگا
سایر اطلاعات